Krediti za refinansiranje sa promenljivom kamatnom stopom

Uslovi odobravanja kredita za refinansiranje sa promenljivom kamatnom stopom

Vrsta kredita Dinarski kredit za refinansiranje sa promenljivom kamatnom stopom Kredit za refinansiranje sa promenljivom kamatnom stopom indeksiran u EUR
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD EUR
Iznos kredita Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit
Period na koji se ugovara kredit za STANDARD klijente 6 - 72 meseca 6 - 72 meseca
Period na koji se ugovara kredit za STANDARD PLUS i PREMIUM klijente 6 - 84 meseca 6 - 84 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Min. 30% devizni depozit
Obezbeđenje Menica, menično ovlašćenje za popunu iste,trajni nalog, administrativna zabrana;
Preko 10.000 EUR ukupne zaduženosti u Banci
i žirant
Menica, menično ovlašćenje za popunu iste,trajni nalog, administrativna zabrana, depozit;
Preko 10.000 EUR ukupne zaduženosti u Banci
i žirant
Kriterijumi za indeksiranje kredita Nema Srednji kurs NBS
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope Za STANDARD klijente
od 06 do 72 meseca – 6MBELIBOR+7,00% godišnje
Za STANDARD PLUS klijente
od 06 do 84 meseca - 6MBELIBOR+4,50% godišnje
Za PREMIUM klijente
od 06 do 84 meseca - 6MBELIBOR+3,50% godišnje


Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne mreže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan.
Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15.marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.

Za STANDARD klijente
od 06 do 72 meseca – 6MEURIBOR+6,50% godišnje
Za STANDARD PLUS klijente
od 06 do 84 meseca - 6MEURIBOR+6,00% godišnje
Za PREMIUM klijente
od 06 do 84 meseca - 6MEURIBOR+5,00% godišnje


Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne mreže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan.
Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15.marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.

Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:3% od iznosa odobrenog kredita
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:3% od iznosa odobrenog kredita
Napomena Obavezan je prijem zarade/penzije preko Direktna Banke.
Na devizni depozit Banka plaća kamatu od 0,5% na godišnjem nivou.
Minimalna provizija za obradu zahteva iznosi 2.000,00 dinara

Kategorizacija klijenata:

- STANDARD: uslovi za fizička lica sa otvorenim tekućim računom kod Banke za prijem zarada ili penzija i za klijente koji imaju druga redovna primanja kod Direktne Banke. Svi klijenti koji imaju otvorene račune u Banci po osnovu prijema zarade, penzije, ostalih primanja, oročenih depozita i to sve u trenutku podnošenja zahteva za bilo koju uslugu Banke.

- STANDARD PLUS: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekućim računom kod Direktne Banke za prijem zarada, pod uslovom da:

-      je zaposlen u državnim institucijama, budžetskim ustanovama (škole, bolnice, domovi zdravlja, sudovi, ministarstva), javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima, skupštinama opštine i ostalim organizacijama koje imaju sličan status ili;

-        je zaposlen kod preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva koji ima sa Direktnom Bankom potpisan ugovor o prenosu zarada

-      je zaposlen u firmi koja je klijent Direktne Banke, a koji imaju u korišćenju kreditne proizvode Banke i usmeravaju svoje tekuće poslovanje preko računa otvorenog kod Direktne Banke;

- PREMIUM: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekućim računom za prijem zarada, sa čijim poslodavcem Banka ima potpisan Ugovor o prenosu zarada ili posebnu saradnju, a s tim da je fizičko lice doprinelo poboljšanju poslovnih rezultata Banke, ili uticalo na kvalitet akvizicije klijenata, ili omogućilo potpisivanje Ugovora o prenosu zarade. PREMIUM klijente čine svi klijenti koji su nekim svojim delovanjem uticali na poboljšanje poslovnog rezultata Banke i uticali na poslovni potencijal Banke.

Reprezentativni primer do 84 meseca

Valuta RSD EUR
Iznos kredita 500.000,00 RSD 5.000 EUR
Period na koji se ugovara kredit 84 meseca 84 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća 1500 EUR
Kriterijum za indeksiranje kredita Nema Srednji kurs NBS
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 6M BELIBOR + 4,50% 6M EURIBOR + 6,00%
EKS (na godišnjem nivou) 9,29 % 13,60%
Mesečni anuitet 7.807,02 RSD 72,40 EUR
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
15.000 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
150 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom 655.789,91 RSD 6.081,71 EUR
Napomena Korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a od 15.08.2016. = 3,75% Korišćena je vrednost 6M EURIBOR-a od 15.08.2016. = -0,19%
Copyright © 2017 Direktna Banka