Potrošački krediti sa promenljivom kamatnom stopom

Uslovi odobravanja potrošačkih kredita sa promenljivom kamatnom stopom

Vrsta kredita Dinarski potrošački kredit sa promenljivom kamatnom stopom za klijente Dinarski potrošački kredit sa promenljivom kamatnom stopom za neprimaoce
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD RSD
Iznos kredita Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit
Period na koji se ugovara kredit 6 - 72 meseca
(Za STANDARD klijente)

6-84 meseca
(Za STANDARD PLUS i PREMIUM klijente)
6 - 72 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Bez depozita i učešća
Obezbeđenje Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, trajni nalog, administrativna zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u Banci
i žirant
Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, administrativna zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u Banci
i žirant
Kriterijumi za indeksiranje kredita Nema Nema
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) Za STANDARD klijente
6MBELIBOR+8,50% godišnje


Za STANDARD PLUS klijente
6MBELIBOR+6,00% godišnje

Za PREMIUM klijente
od 06 do 84 meseca – 6MBELIBOR+5,00% godišnje

Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne marže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan. Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.
6MBELIBOR+10,90%

Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne marže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan. Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Provizija za PIO fond za penzionere
1,20% od ukupnog iznosa kredita sa kamatom
Napomena Minimalna provizija za obradu zahteva iznosi 2.000,00 dinara

Kategorizacija klijenata:

-NEPRIMAOCI zarade u Banci: nemaju otvoren račun za prijem zarade ili penzije u Direktnoj Banci. Klijenti koji nemaju poslovni odnos sa Bankom u trenutku podnošenja zahteva za bilo koju uslugu Banke.

-STANDARD: uslovi za fizička lica sa otvorenim tekućim računom kod Banke za prijem zarada ili penzija i za klijente koji imaju druga redovna primanja kod Direktne Banke. Svi klijenti koji imaju otvorene račune u Banci po osnovu prijema zarade, penzije, ostalih primanja, oročenih depozita i to sve u trenutku podnošenja zahteva za bilo koju uslugu Banke.

- STANDARD PLUS: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekucim računom kod Direktne Banke za prijem zarada, pod uslovom da:

-          je zaposlen u državnim institucijama, budžetskim ustanovama (škole, bolnice, domovi zdravlja, sudovi, ministarstva), javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima, skupštinama opštine i ostalim organizacijama koje imaju sličan status ili;

-          je zaposlen kod preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva koji ima sa Direktnom Bankom potpisan ugovor o prenosu zarada

-          je zaposlen u firmi koja je klijent Direktne Banke, a koji imaju u korišćenju kreditne proizvode Banke i usmeravaju svoje tekuće poslovanje preko računa otvorenog kod Direktne Banke;

 

-PREMIUM: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekućim računom za prijem zarada, sa čijim poslodavcem Banka ima potpisan Ugovor o prenosu zarada ili posebnu saradnju, a s tim da je fizičko lice doprinelo poboljšanju poslovnih rezultata Banke, ili uticalo na kvalitet akvizicije klijenata, ili omogućilo potpisivanje Ugovora o prenosu zarade.PREMIUM klijente čine svi klijenti koji su nekim svojim delovanjem uticali na poboljšanje poslovnog rezultata Banke i uticali na poslovni potencijal Banke.

Primer do 84 meseca

Valuta RSD RSD
Iznos kredita 500.000,00 RSD 500.000,00 RSD
Period na koji se ugovara kredit 84 meseca 84 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Bez depozita i učešća
Kriterijum za indeksiranje kredita Nema Nema
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 6M BELIBOR + 6,00% 6M BELIBOR + 10,90%
EKS (na godišnjem nivou) 10,82% 15,84%
Mesečni anuitet 8.162,24 RSD 9.353,55 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
15.000,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
15.000,00 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 685.628,45 RSD 785.697,77 RSD
Napomena Korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a od 15.08.2016. = 3,75

Uslovi odobravanja potrošačkih kredita sa promenljivom kamatnom stopom, indeksiranih u EUR

Vrsta kredita Potrošački kredit sa promenljivom kamatnom stopom za klijente, indeksiran u EUR Potrošački kredit sa promenljivom kamatnom stopom za neprimaoce, indeksiran u EUR
Valuta u kojoj se ugovara kredit EUR EUR
Iznos kredita Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit
Period na koji se ugovara kredit 6 - 72 meseca
(Za STANDARD klijente)
6-84 meseca
(Za STANDARD PLUS i PREMIUM klijente)
6 - 72 meseca
Depozit/Učešće Min. 30% dinarsko učešće Min. 30% dinarsko učešće
Obezbeđenje Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, trajni nalog, administrativna zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u Banci
i žirant
Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, administrativna zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u Banci
i žirant
Kriterijumi za indeksiranje kredita Srednji kurs NBS Srednji kurs NBS
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) Za STANDARD klijente
6MEURIBOR+7,00% godišnje

Za STANDARD PLUS klijente
6MEURIBOR+6,50% godišnje

Za PREMIUM klijente
6MEURIBOR+5,50% godišnje

Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne marže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan. Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.
6MEURIBOR+12,00% godišnje

Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva u delu koji se odnosi na vrednost referentne kamatne stope, a procenat kreditne marže koji se dodaje referentnoj kamatnoj stopi, ugovoren je kao fiksan. Promena referentne kamatne stope vrši se četiri puta godišnje (kvartalno) i to svakog 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra u tekućoj godini.
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:3% od iznosa odobrenog kredita
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Provizija za PIO fond za penzionere
1,20% od ukupnog iznosa kredita sa kamatom
Napomena Minimalna provizija za obradu zahteva iznosi 2.000,00 dinara

Primer do 84 meseca

Valuta RSD RSD
Iznos kredita 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Period na koji se ugovara kredit 84 meseca 84 meseca
Učešće 1.500 EUR učešće (u dinarskoj protivvrednosti) 1.500 EUR učešće (u dinarskoj protivvrednosti)
Iznos kredita umanjen za učešće 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Kriterijum za indeksiranje kredita Srednji kurs NBS Srednji kurs NBS
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 6M EURIBOR + 6,50% 6M EURIBOR + 12,00%
EKS (na godišnjem nivou) 7,75% 13,42%
Mesečni anuitet 51,49 EUR 60,60 EUR
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
150 EUR
Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
150 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom 4.324,70 EUR 5.090,81 EUR
Napomena Korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a od 15.08.2016. = -0,19%
Copyright © 2017 Direktna Banka