Garancije

Garancija predstavlja instrument obezbedjenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obestećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Direktna banka, na zahtev svojih klijenata, a u skladu sa međunarodnim pravilima izdaje:

Nostro garancije

  • garancije za dobro izvršenje posla
  • garancije za povraćaj avansa
  • garancije za učešće na licitaciji
  • garancija za oslobađanje garantnog depozita

Loro garancije

  • aviziranje prema instrukcijama banke garanta
  • proveru ispravnosti uslova
  • kao i konsultacije za izradu protesta po potrebi
Copyright © 2017 Direktna Banka