Depoziti

Banka prima od svojih komitenata - pravnih lica sve vrste dinarskih i deviznih depozita i to:

  • Depoziti po viđenju (tekući računi)
  • Nenamenski oročeni depoziti na period od 30 dana do 12 meseci
  • Dugoročni depoziti, na period preko 12 meseci
  • Namenski oročeni depoziti

Kamatne stope koje Banka plaća na oročene depozite zavise od poslovne politike Banke, iznosa depozita, njegove ročnosti, specifičnosti namene isl. i utvrđuju se Ugovorom između Banke i deponenta.

Za sve informacije vezane za otvaranje računa i deponovanje sredstava kod Direktne BANKE možete se obratiti našoj najbližoj organizacionoj jedinici.

Copyright © 2017 Direktna Banka