Krediti

Direktna banka odobrava različite vrste kredita svim pravnim licima i preduzetnicima registrovanim na teritoriji Republike Srbije koji imaju otvoren dinarski ili devizni račun u Banci.

Uslovi korišćenja kredita iz ponude Banke, u pogledu rokova, iznosa kredita, visine kamate, zavise od kreditne sposobnosti klijenta, posla koji se kreditira, kvaliteta instrumenata obezbeđenja koji se polažu na ime urednog izmirenja obaveza po kreditu.

U zavisnosti od potreba klijenta (plaćanje obaveza prema dobavljačima, uvoz robe, plaćanje u zemlji ili inostranstvu) krediti mogu biti:

  • Dinarski
  • Devizni
  • Dinarski krediti sa valutnom klauzulom


Kratkoročni i dugoročni devizni krediti iz potencijala Banke za plaćanje uvoza robe i usluga odobravaju se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.

Banka se angažuje i po poslovima izdavanja svih vrsta dinarskih garancija i avala, kao i izdavanja deviznih garancija i otvaranja akreditiva.

Za dodatne informacije vezane za uslove kreditiranja, visinu kamate, potrebne dokumentacije za apliciranje za kredit ili drugi proizvod iz ponude Banke, možete se obratiti kreditnoj službi naše najbliže poslovne jedinice.

Copyright © 2017 Direktna Banka