Otvaranje računa i platni promet

Direktna Banka AD Kragujevac svojim klijentima obezbeđuje brz, efikasan i ažuran platni promet u zemlji, kao i platni promet sa inostranstvom. Otvaranje dinarskih i deviznih računa moguće je u svim poslovnim jedinicama u okviru naše poslovne mreže.

Takođe, pratimo savremene tokove elektronskog poslovanja i nudimo Vam jednostavan, brz i siguran E-banking za obavljanje Vaših dinarskih i deviznih transakcija.

 

Zahtev za otvaranje računa, Ugovor o otvaranju i vođenu računa, OP obrazac, Karton deponovanih potpisa i Ovlašćenje za zaduženje računa, Banka obezbeđuje na svojim šalterima.

 

Copyright © 2017 Direktna Banka