Štednja po viđenju

Štednju po viđenju karakteriše dostupnost uloženih sredstava u svakom trenutku, bez ikakvih ograničenja. Upravo zato je štednja po viđenju najfleksibilniji model štednje.

Standardna štednja

Standardna dinarska štednja
Reprezentativni primer oročenja u dinarima 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD RSD RSD RSD RSD RSD
Iznos depozita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%
Rok oročenja depozita - u mesecima 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 168,33 RSD 624,33 RSD 1.501,24 RSD 3.500,00 RSD 8.520,89 RSD 14.122,06 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta 100.168,33 RSD 100.624,33 RSD 101.501,24 RSD 103.500,00 RSD 108.520,89 RSD 114.122,06 RSD
NKS 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%
EKS 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

Primeri urađeni na dan 9. 8. 2017.godine.

Standardna devizna štednja u evrima
Reprezentativni primer oročenja u dinarima 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR EUR EUR EUR EUR
Iznos depozita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,17% 0,34% 0,51% 0,68% 0,85%
Rok oročenja depozita - u mesecima 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 5,04 EUR 20,14 EUR 60,00 EUR 167,52 EUR 303,12 EUR
Poreska obaveza – 15% 0,76 EUR 3,02 EUR 9 EUR 25,13 EUR 45,47 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta 10.0004,28 EUR 10.017,12 EUR 10.051,00 EUR 10.142,39 EUR 10.257,65s EUR
NKS 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
EKS 0,17% 0,34% 0,51% 0,68% 0,85%

Primeri urađeni na dan 9. 8. 2017.godine.

Standardna devizna štednja u dolarima
Reprezentativni primer oročenja u dolarima 6 meseci 12 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit USD USD
Iznos depozita 10.000,00 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,15% 0,30%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,13% 0,25%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci 12 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 7,56 USD 30,00 USD
Poreska obaveza – 15% 1,13 USD 4,50 USD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta 10.006,43 USD 10.025,00 USD
NKS 0,15% 0,30%
EKS 0,13% 0,25%

Primeri urađeni na dan 9. 8. 2017.godine.

Rentna štednja

Rentna štednja je poseban štedni proizvod koji vam omogućava da tokom trajanja oročenja ostvarujete kamatu, isplaćenu kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod. Banka vrši prenos kamate na avista račun mesečno, nakon čega vam je na raspolaganju.

Dinarska rentna štednja
Reprezentativni primer oročenja u dinarima 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD RSD RSD RSD
Iznos depozita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 2,70% 3,20% 3,70% 4,00%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 2,70% 3,20% 3,70% 4,00%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 1.352,10 RSD 3.200,00 RSD 7.869,24 RSD 12.491,19 RSD
Poreska obaveza – 0% 0,00 RSD 0,00 RSD 0,00 RSD 0,00 RSD
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 1.352,10 RSD 3.200,00 RSD 7.869,24 RSD 12.491,19 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 101.352,10 RSD 103.200,00 RSD 107.869,24 RSD 112.491,19 RSD
NKS 2,70% 3,20% 3,70% 4,00%
EKS 2,70% 3,20% 3,70% 4,00%
Devizna rentna štednja
Reprezentativni primer oročenja u EUR 6 meseci 12 meseci 25 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR EUR EUR
Iznos depozita 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,30% 0,50% 0,70%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,25% 0,42% 0,60%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci 12 meseci 25 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 15,11 EUR 50,00 EUR 146,50 EUR
Poreska obaveza – 15% 2,27 EUR 7,50 EUR 21,97 EUR
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 12,85 EUR 42,50 EUR 124,52 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 10.012,85 EUR 10.042,50 EUR 10.124,52 EUR
NKS 0,30% 0,50% 0,70%
EKS 0,25% 0,42% 0,60%

Primeri urađeni na dan 9. 8. 2017.godine.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.