Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje Direktne Banke o dopuni privremenih mera u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19

19.mart 2021. godine
Zahtev za fizička lica Zahtev za poljoprivrednike,
preduzetnike ili privredna društva

Poštovani,

Odlukom Narodne banke Srbije o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“ br.21/2021) (u daljem tekstu: Odluka o dopunama), proširen je obuhvat korisnika koji imaju pravo na propisanu olakšicu u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 150/2020 – u daljem tekstu: Odluka).

Direktna Banka ad Kragujevac svojim korisnicima: fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, koji usled okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju svoje obaveze prema Banci, odnosno koji mogu imati teškoće u izmirivanju tih obaveza, na podnet zahtev, odobrava olakšicu u otplati obaveza ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 1. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno ukoliko ima poteškoće u izmirivanju obaveza usled pandemije COVID-19
 2. Ukoliko na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, korisnik nije bio u statusu neizmirenja obaveza u Banci
 3. Ukoliko na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje Banke prema korisniku, po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda, nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci.

Olakšice možete da koristite za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Pod obavezama podrazumevaju se obaveze korisnika po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu).

Na obaveze klijenta po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Posebno napominjemo da se olakšce u otplati obaveza ne odnose na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Uslovi za sticanje prava na olakšice

Ukoliko ste fizičko lice, smatra se da niste u mogućnosti da izmirujete obaveze prema Banci, odnosno da imate poteškoće u izmirivanju obaveza, kada je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • Ukoliko ste na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana, u materijalno značajnom iznosu (iznos od najmanje 1.000 dinara za korisnika - fizičko lice), po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu)
 • Imate status nezaposlenog lica u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje olakšica
 • Ukoliko ste u poslednja tri meseca ostvarili prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa
 • Ukoliko odnos Vaših ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda prelazi 40%, a u poslednja tri meseca ostvarili ste prosečan neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu Vaš prosečni neto mesečni prihod u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara
 • Ukoliko Banka na osnovu Vašeg obrazloženog zahteva, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, oceni da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja i time na Vašu mogućnost da uredno izmirujete svoje obaveze prema Banci.

Ukoliko ste poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo, smatra se da niste u mogućnosti da izmirujete obaveze prema Banci, odnosno da možete imati poteškoća u izmirivanju obaveza, kada je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • Ukoliko ste na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu (iznos od najmanje 1.000 dinara za klijente poljoprivrednike i preduzetnike, odnosno iznos veći od 1% potraživanja Banke po proizvodu, ali ne manji od 10.000 dinara za klijente pravna lica) po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu)
 • Ukoliko ste imali prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19
 • Ukoliko Banka na osnovu Vašeg obrazloženog zahteva, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, oceni da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja i time na Vašu mogućnost da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.
Olakšice: reprogram i refinansiranje kredita

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita, uz odobravanje grejs-perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze klijenta ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica. Tokom grejs-perioda banka obračunava kamatu, pri čemu se klijent, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs-perioda ili nakon njegovog isteka.

Olakšice: Kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa

Obaveze po kreditnoj kartici i prekoračenju po tekućem računu mogu biti obuhvaćene olakšicama u skladu sa ovom Odlukom, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda, uz grejs-period od šest meseci i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće od mesečnih obaveza koje bi korisnik inače plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom Odlukom na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Obračun kamate tokom trajanja perioda olakšice i način otplate

Ukoliko je korisniku odobrena olakšica u skladu sa ovom Odlukom, smatra se da je docnja u izmirivanju obaveza tog dužnika prema Banci po osnovu kredita, odnosno drugog kreditnog proizvoda koji se reprogramira ili refinansira prestala da teče danom podnošenja zahteva, a docnja prema Banci se utvrđuje prema novom ugovorenom planu otplate.

Navedene olakšice mogu biti ugovorene tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje u toku trajanja tog perioda ili nakon prestanka tog perioda, u zavisnosti od toga za koji se model olakšice opredelite u zahtevu za odobrenje olakšice.

Ukoliko je ugovoreno da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje nakon prestanka tog perioda, Banka će nakon isteka grejs perioda, obračunatu kamatu iz tog perioda pripisati glavnom dugu i novi otplatni plan generisati na novu glavnicu, o čemu ćete biti detaljno informisani od strane Banke pre potpisivanja novog Ugovora, odnosno Aneksa i početka primene grejs perioda.

Na obaveze klijenta po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma), olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

Način podnošenja zahteva za odobrenje olakšice

Klijenti Banke, fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva, koji ispunjavaju uslove za odobravanje olakšica, za jedan ili više kreditnih proizvoda koje imaju kod Banke, zahtev mogu podneti na jedan od sledećih načina:

1. Elektronskim putem:

Za fizička lica:

Popunjavanjem elektronskog obrasca Zahteva za odobrenje olakšica koji možete da pronađete na linku koji sledi:

ili slanjem popunjenog obrasca Zahteva za odobrenje olakšica, koji možete da preuzmete sa linka ili u ekspozituri Banke, uz prateću dokumentaciju, na imejl: olaksice@direktnabanka.rs

Za poljoprivrednike, preduzetnike ili privredna društva:

Popunjavanjem elektronskog obrasca Zahtev za odobrenje olakšica (grejs perioda) u otplati kreditnih zaduženja za poljoprivrednike, preduzetnike ili privredna društva čiji je finansijski položaj pogođen usled pandemije Covid-19 koji možete da pronađete na linku koji sledi:

ili slanjem popunjenog obrasca Zateva za odobrenje olakšica, koji možete da preuzmete sa linka ili u ekspozituri Banke, uz prateću dokumentaciju, i to za poljoprivrednike i preduzetnike na imejl olaksice@direktnabanka.rs, odnosno za privredna društva na imejl: olaksice.corporate@direktnabanka.rs.

2. Putem pošte:

 • Za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike slanjem zahteva na:
  Naslov pošiljke: Zahtev za odobrenje olakšice
  Direktna Banka ad
  Cara Dušana 58, 11 000 Beograd
 • Za privredna društva slanjem zahteva na:
  Sektor za poslovanje sa pravnim licima
  Direktna Banka ad
  Cara Dušana 58, 11 000 Beograd

3. Odlaskom u najbližu ekspozituru Direktne Banke i podnošenjem zahteva direktno. Lokacije ekspozitura Banke možete pronaći na sledećem linku.

Vaš zahtev uz ispunjenje uslova opisanih na početku ovog Obaveštenja možete podneti uz neophodnu dokumentaciju najkasnije do 30. aprila 2021. godine. Banka će u roku od 30 dana od dana prijema zahteva odlučiti o Vašem zahtevu i informisati Vas.

Ovim Vas obaveštavamo da Banka neće naplatiti naknadu po osnovu ovog tipa zahteva, kao ni troškove koje može imati u vezi sa merama i aktivnostima olakšica, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

Reprezentativni primer za gotovinske kredite za fizička lica / poljoprivrednike:

Reprezentativni primer za gotovinske kredite za fizička lica / poljoprivrednike:

 

Pre olakšica: 

Nakon olakšica – Grejs period od 6 meseci u kom se plaća kamata

Nakon olakšica – Grejs period od 6 meseci kada se obračunata kamata iz grejs perioda pripisuje glavnom dugu

Preostali iznos kredita (RSD)

300.000,00

Ugovorena kamatna stopa (godišnja)

8%

8%

8%

Grejs period

/

6 meseci

6 meseci

Ukupan iznos obračunate kamate u grejs periodu

/

12.000,00

12.000,00

Iznos glavnice nakon isteka grejs perioda

/

300.000,00

312.000,00

Preostali rok otplate sa uključenim grejs periodom

50 meseci

56 meseci

59 meseca

Anuitet (RSD)

7.075,25

7.075,25

7.013,60

Ukupan iznos koji će klijent vratiti do kraja perioda otplate (RSD)

353.762,50

366.095,83

371.720,76

Ukupan iznos kamate koji će klijent platiti do kraja perioda otplate sa uključenim iznosom kamate iz grejs perioda (RSD)

53.762,50

66.095,83

71.720,76

Trošak kreditnog biroa (RSD)

246,00

246,00

Napomena: U slučaju kada se kamata obračunata tokom grejs perioda pripisuje glavnom dugu, iznos glavnice nakon isteka grejs perioda se uvećava za iznos kamate obračunate tokom grejs perioda i na tako uvećanu glavnicu se obračunava ugovorena kamatna stopa na preostali period otplate kredita. Obračunata kamata iz Moratorijuma 1 i Moratorijuma 2, ukoliko je klijent koristio navedene zastoje u otplati obaveza, se ne pripisuje glavnom dugu nakon isteka grejs perioda, već nastavlja da se raspo- ređuje na preostali period otplate kredita.

Reprezentativni primer dozvoljeno prekoračenje:

Reprezentativni primer dozvoljeno prekoračenje:

 

Pre olakšica: 

Nakon olakšica – Refinansiranje sa grejs periodom od 6 meseci u kom se plaća kamata i odobrava rok otplate od 20 meseci nakon isteka grejs perioda

Nakon olakšica – Refinansiranje sa grejs periodom od 6 meseci kada se obračunata kamata iz grejs perioda pripisuje glavnom dugu i odobrava rok otplate od 20 meseci nakon isteka grejsperioda

Iznos dozvoljenog prekoračenja u korišćenju (RSD)

60.000,00

Ugovorena kamatna stopa (godišnja)

24%

6,80%*

6,80%*

Grejs period

/

6 meseci

6 meseci

Ukupan iznos obračunate kamate u grejs periodu

/

7.200,00

7.200,00

Iznos kamate koja se plaća u grejs period mesečno (RSD)

/

340,00

/

Iznos glavnice nakon isteka grejs perioda

/

60.000,00

62.040,00

Preostali period otplate sa uključenim grejs periodom

12 meseci

20 meseci

20 meseci

Mesečna obaveza (5% odobrenog limita sa pripadajućom kamatom) / Anuitet

4.200,00

3.181,69

3.327,35

Ukupan iznos koji će klijent vratiti do kraja perioda otplate (RSD)

74.400,00

66.423,39

66.546,99

Ukupan iznos kamate koji će klijent platiti do kraja perioda otplate sa uključenim iznosom kamate iz grejs perioda (RSD)

14.400,00

6.423,39

6.546,99

Trošak kreditnog biroa (RSD)

/

246,00

246,00

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 5,93%). 3M BELIBOR na datum 20.02.2021. iznosi 0,87%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01, 05.04. ili 20.04, 05.07. ili 20.07, 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
Reprezentativni primer kreditna kartica:

Reprezentativni primer kreditna kartica:

 

Pre olakšica: 

Nakon olakšica – Refinansiranje sa grejs periodom od 6 meseci u kom se plaća kamatai odobrava rok otplate od 20 meseci nakon isteka grejs perioda

Nakon olakšica – Refinansiranje sa grejs periodom od 6 meseci kada se obračunata kamata iz grejs perioda pripisuje glavnom dugu i odobrava rok otplate od 20 meseci nakon isteka grejsperioda

Iznos iskorišćenog limita (RSD)

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Ugovorena kamatna stopa (godišnja)

15,25%

6,80%*

6,80%*

Grejs period

/

6 meseci

6 meseci

Ukupan iznos obračunate kamate u grejs periodu

/

3.400,00

3.400,00

Iznos kamate koja se plaća u grejs period mesečno (RSD)

/

566,67

/

Preostali period otplate sa uključenim grejs periodom

20 meseci

20 meseci

20 meseci

Iznos glavnice nakon isteka grejs perioda (RSD)

/

100.000,00

107.625,00

Anuitet (RSD)

6.270,83

5.693,84

6.144,66

Ukupan iznos koji će klijent vratiti do kraja perioda otplate (RSD)

125.416,67

109.456,40

109.995,73

Ukupan iznos kamate koji će klijent platiti do kraja perioda otplate sa uključenim iznosom kamate iz grejs perioda (RSD)

25.416,67

9.456,40

9.995,73

Trošak kreditnog biroa (RSD)

/

246,00

246,00

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 5,93%). 3M BELIBOR na datum 20.02.2021. iznosi 0,87%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01, 05.04. ili 20.04, 05.07. ili 20.07, 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
Reprezentativni primer anuitetskog kredita za pravno lice i preduzetnika:

Reprezentativni primer anuitetskog kredita za pravno lice i preduzetnika

 

Pre olakšica: 

Nakon olakšica – Grejs period od 6 meseci u kom se plaća kamata

Nakon olakšica – Grejs period od 6 meseci kadase obračunata kamata iz grejs perioda pripisuje glavnom dugu

Preostali iznos kredita (EUR)

100.000,00

Ugovorena kamatna stopa (godišnja)

4,5%

4,5%

4,5%

Grejs period

/

6 meseci

6 meseci

Ukupan iznos obračunate kamate u grejs periodu (EUR)

/

2.250,00

2.250,00

Iznos glavnice nakon isteka grejs perioda (EUR)

/

100.000,00

102.250,00

Preostali rok otplate sa uključenim grejs periodom

36 meseci

42 meseca

43 meseci

Anuitet (EUR)

2.974,69

2.974,69

2.964,83

Ukupan iznos koji će klijent vratiti do kraja perioda otplate (EUR)

107.088,84

109.338,84

109.698,71

Ukupan iznos kamate koji će klijent platiti do kraja perioda otplate sa uključenim iznosom kamate iz grejs perioda (EUR)

7.088,84

9.338,84

9.698,71

Trošak kreditnog biroa (RSD)

/

1.440,00

1.440,00

Napomena: U slučaju kada se kamata obračunata tokom grejs perioda pripisuje glavnom dugu, iznos glavnice nakon isteka grejs perioda se uvećava za iznos kamate obračunate tokom grejs perioda i na tako uvećanu glavnicu se obračunava ugovorena kamatna stopa na preostali period otplate kredita. Obračunata kamata iz Moratorijuma 1 i Moratorijuma 2, ukoliko je klijent koristio navedene zastoje u otplati obaveza, se ne pripisuje glavnom dugu nakon isteka grejs perioda, već nastavlja da se raspo- ređuje na preostali period otplate kredita.
Individualna obaveštenja za korisnike i klijente Banke

Banka će svim klijentima, koji ispunjavaju uslove opisane na početku ovog Obaveštenja i koji su na dan 30. novembra 2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine bili u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda Banke na koji se Odluka primenjuje, dostaviti individualno obaveštenje najkasnije do 31. decembra 2020. godine, odnosno do 31. marta 2021.godine.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je Info centar Banke, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 09 do 16:30 časova, pozivanjem broja telefona 011/333 6000.

Srdačno,
Direktna Banka. Za Vas.