Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje Direktne Banke o ponudi novog zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Obaveštenje Direktne Banke o ponudi novog zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Izjava o odbijanju ponude

Poštovani,

Direktna Banka ad Kragujevac u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 103/2020) (u daljem tekstu: Odluka), a u želji da pruži podršku svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, primenjuje novi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) objavljivanjem ove ponude na internet prezentaciji Banke.

Direktna Banka novi zastoj u otplati (moratorijum) primenjuje na Vaše obaveze koje dospevaju na naplatu u periodu od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Takođe, ukoliko prema Banci imate neizmirene obaveze dospele u julu mesecu ove godine, Banka će i na njih primeniti novi zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda Direktne Banke (poput dozvoljenog prekoračenja po računu i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda Banke (obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija).

Moratorijum se ne primenjuje na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), usluge u vezi sa sefovima i sl.

IMAJUĆI U VIDU NAVEDENO, BANKA VAS DODATNO OBAVEŠTAVA O SLEDEĆEM:

  • Ukoliko u roku od deset dana od objavljivanja ovog Obaveštenja o ponudi na internet prezentaciji Banke ne obavestite Banku da odbijate navedenu ponudu, smatraće se da prihvatate moratorijum, koji počinje automatski da se primenjuje počev od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Zastoj u otplati se primenjuje i na Vaše dospele, a neizmirene obaveze iz jula meseca ove godine.
  • Ponudu novog zastoja u otplati obaveza (moratorijumu) možete da odbijete po svakom pojedinačnom kreditu, kreditnom proizvodu i/ili drugom proizvodu slanjem Izjave o odbijanju moratorijuma putem jednog od sledećih kanala:

KANALI ZA SLANJE IZJAVE O ODBIJANJU MORATORIJUMA

1. ELEKTRONSKIM PUTEM:

Za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike:

Popunjavanjem elektronskdoog obrasca Izjave koji možete da pronađete na linku koji sledi.

Takođe imate mogućnost da preuzmete obrazac Izjave ovde, popunite ga i pošaljete na imejl adresu: moratorijum@direktnabanka.rs

Za privredna društva:

Slanjem Izjave o odbijanju ponude o moratorijumu na memorandumu imejlom na adresu: corporate@direktnabanka.rs, i to sa imejl adrese koja je prethodno prijavljena Banci. Izjava treba da sadrži podatke o privrednom društvu i proizvodima za koje privredno društvo želi da nastavi otplatu, kao i izričitu Izjavu o odbijanju ponude o moratorijumu.

2. TELEFONOM, pozivanjem broja 011/333 6100 svakog radnog dana od 08 do 16 časova

3. POŠTOM, slanjem Izjave na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, za Info centar, Cara Dušana 58, Dorćol - 11000 Beograd

4. ODLASKOM U NAJBLIŽU EKSPOZITURU DIREKTNE BANKE
popunjavanjem odgovarajućeg obrasca. Za lokacije ekspozitura Banke kliknite na dugme ispod i potražite Vama najbližu poslovnicu.

  • Ukoliko tokom trajanja perioda zastoja u otplati želite da odustanete od primene moratorijuma (i nakon isteka roka od 10 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o ponudi za moratorijum na internet prezentaciji Banke) po svakom pojedinačnom kreditu, kreditnom proizvodu i/ili drugom proizvodu, potrebno je da o tome obavestite Banku tokom perioda trajanja zastoja u otplati obaveza, i to na jedan od prethodno opisanih načina ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom.
  • Privredna društva koja su u mogućnosti i žele da nastave sa izmirivanjem svojih obaveza, mogu to nesmetano da urade nakon što Banku obaveste slanjem Izjave o odbijanju ponude o moratorijumu na svom memorandumu imejlom na adresu: corporate@direktnabanka.rs, i to sa imejl adrese koja je prethodno prijavljena Banci. Izjava treba da sadrži podatke o privrednom društvu i proizvodima za koje privredno društvo želi da nastavi otplatu, kao i izričitu Izjavu o odbijanju ponude o moratorijumu. Ukoliko privredno društvo na navedeni način ne obavesti Banku o odbijanju ponude o moratorijumu u roku od deset dana od dana objavljivanja ove ponude, smatraće se da je ponudu o moratorijumu prihvatilo i automatski će biti primenjen zastoj u otplati obaveza.

Klijenti Direktne Banke, koji su nakon objavljivanja ponude o moratorijumu isti odbili i nastavili uredno da izmiruju svoje obaveze, imaju mogućnost da u bilo kom trenutku tokom perioda zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) prihvate naknadno njegovu primenu, a o čemu je neophodno da obaveste Banku putem jednog od sledećih kanala:

Elektronskom poštom, slanjem Izjave na imejl adresu:
moratorijum@direktnabanka.rs za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike, odnosno na: corporate@direktnabanka.rs za privredna društva

Telefonom, pozivanjem broja 011/333 6100 svakog radnog dana od 08 do 16 časova

Poštom, slanjem Izjave na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, za Info centar, Cara Dušana 58, Dorćol - 11000 Beograd

Odlaskom u najbližu ekspozituru Direktne Banke i davanjem Izjave na odgovarajućem obrascu Banke. Lokacije ekspozitura Banke možete pronaći na sledećem linku: mapa-poslovnica

Najčešća pitanja i odgovori

Obračun kamate

Tokom trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijama, neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Banka će tokom trajanja moratorijuma obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu.

Redovnu (ugovorenu) kamatu Banka obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke.

Izuzetno, ukoliko je dužnik privredno društvo, Banka može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma, na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

Dozvoljeno prekoračenje po računu i kreditne kartice

Ukoliko ste korisnik kreditne kartice moratorijum će biti automatski primenjen na Vaše obaveze prema Banci po ovom osnovu. U slučaju da ne želite da prihvatite ponudu o moratorijumu za otplatu duga po kreditnoj kartici, u bilo kom trenutku možete da izvršite direktnu uplatu na račun kreditne kartice i o tome niste u obavezi da obaveštavate Banku. Banka će po osnovu uplate umanjiti dug po računu Vaše kreditne kartice.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu Banka će Vam obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos. Korisnicima kreditnih kartica Banka će po prestanku trajanja moratorijuma sačiniti izvod sa datumom i iznosom dospeća obaveza bez obzira da li su prihvatili ponudu o moratorijumu ili su nastavili da izmiruju obaveze bez zastoja u otplati.

U slučaju da rok važenja dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice ističe u periodu trajanja moratorijuma, isti će automatski biti produžen za period trajanja moratorijuma.

Trajni nalozi i administrativne zabrane

Banka je dana 28.07.2020. godine obustavila isplate po trajnim nalozima obaveza klijenata koje mogu biti obuhvaćene moratorijumom. Na ovaj način Banka je omogućila svojim klijentima koji nameravaju da prihvate moratorijum i koji imaju dospelu neizmirenu julsku ratu, da i ta rata bude obuhvaćena moratorijumom.

Ukoliko se u navedenom roku od deset dana izjasnite da odbijate moratorijum, Banka će dospele obaveze koje izmirujete putem trajnog naloga naplatiti u iznosu kao da nije obustavila isplate po trajnim nalozima, bez bilo kakvog dodatnog obračuna kamate, i aktiviraće trajni nalog. Ukoliko se u navedenom roku ili kasnije u toku trajanja moratorijuma opredelite da odbijete moratorijum Banka će i u tom slučaju naknadno aktivirati naplatu dospelih obaveza putem trajnog naloga.

U slučaju da se nakon 10. avgusta odlučite da odbijete moratorijum, imaćete ista prava kao da ste Banku na vreme obavestili da ne prihvatate zastoj u otplati.

Ukoliko odbijete moratorijum, a svoje obaveze izmirujete putem trajnog naloga kod druge banke, neophodno je da o nazivu te banke obavestite Direktnu Banku, kako bi Banka u skladu sa Vašom odlukom obavestila banku izvršioca trajnog naloga o aktiviranju Vašeg trajnog naloga, a kako plaćanje Vaše obaveze ne bi bilo obustavljeno.

Isti princip važi i za korisnike koji svoje obaveze izmiruju putem administrativne zabrane.

Vaš poslodavac, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, takođe prema Odluci treba da obustavi prenos sredstava po osnovu Vaših obaveza, počev od 28. jula 2020. godine, sve dok ih Direktna Banka ne obavesti o Vašoj izjavi da odbijate moratorijum. Ukoliko se izjasnite da odbijate moratorijum u tom slučaju će Direktna Banka obavestiti Vašeg poslodavca, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako bi se izvršilo plaćanje u iznosu koji bi bio plaćen da administrativna zabrana nije obustavljena.

Ukoliko odbijete ponudu o moratorijumu, obaveze prema Banci izmirujete putem administrativne zabrane, potrebno je da Banci putem imejl adrese: moratborijum@direktnabanka.rs, tom prilikom obavezno dostavite kontakt podatke Vašeg poslodavca, kako bi Banka mogla da obavesti poslodavca o nastavku postupanja po Vašim administrativnim zabranama. Banka upućuje molbu da ukoliko ste u mogućnosti i Vi sami o Vašoj odluci obavestite Vašeg poslodavca.

U slučaju da ste prihvatili moratorijum, a poslodavac je ipak izvršio prenos sredstava po osnovu administrativne zabrane (u okviru redovne otplate obaveza u toku trajanja moratorijuma), Banka će Vam u najkraćem mogućem roku omogućiti raspolaganje tim sredstvima.

Banka putem svoje internet prezentacije obaveštava poslodavce da prema Odluci treba da obustave uplate putem administrativnih zabrana počev od 28. jula 2020. godine.

Ukoliko niste odbili primenu moratorijuma poslodavci će po isteku moratorijuma, nastaviti sa uplatama Vaših obaveza putem administrativne zabrane.

Način otplate obaveza po isteku moratorijuma

Po prestanku moratorijuma, redovna kamata obračunata u skladu sa Odlukom, će biti ravnomerno raspoređena na period otplate kredita i drugih proizvoda i neće biti pripisana glavnici duga, a period otplate će se produžiti za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma će biti ravnomerno raspoređena na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke, bez pripisivanja glavnici duga.

Po prestanku moratorijuma obračunata redovna kamata na pozajmice po tekućim računima će biti ravnomerno raspoređena do njihovog roka važenja.

Banka će sačiniti novi Plan otplate za kredite, produžen za period trajanja moratorijuma.

Ukoliko ste ponudu o moratorijumu prihvatili i ako je to primenljivo s obzirom na vrstu konkretnog proizvoda, Banka će Vam dostaviti novi Plan otplate za kredite putem elektronske ili redovne pošte, bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja novog Plana otplate za kredite možete od Banke zahtevati da umesto načina otplate predviđenog Planom:

  • 1. izmirite sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu), ili
  • 2. izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Zahtev za primenu jednog od navedenih alternativnih načina izmirivanja obaveza potrebno je dostaviti Banci u roku od sedam dana od dana prijema novog Plana otplate, i to u pisanoj formi sa navedenim ličnim podacima (ime i prezime, adresa), brojem ugovora i izabranim načinom otplate (opcija 1 ili opcija 2) na imejl adresu za fizička lica, poljoprivrednika i preduzetnike: moratorijum@direktnabanka.rs, odnosno za privredna društva na na imejl adresu: corporate@direktnabanka.rs ili lično na šalteru najbliže ekspoziture Direktne Banke.

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za fizička lica

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za fizička lica

Iznos kredita

500.000 RSD

Rok otplate

87 meseci

Broj otplaćenih anuiteta

25

Preostali broj neotplaćenih anuiteta po isteku moratorijuma od dva meseca

62

Iznos mesečnog anuiteta pre primene moratorijuma

8.214,93 RSD

Kamata iz anuiteta 05.08.2020:

2.979,18 RSD

Kamata iz anuiteta 05.09.2020:

2.941,00 RSD

Iznos anuiteta koji dospeva 05.10.2020. iz plana otplate koji je formiran uz produženje roka otplate za dva meseca uvećan za raspoređenu kamatu iz perioda moratorijuma

8.214,93 + 95,49* =
8.310,42 RSD

Nominalna kamatna stopa

8,31% promenljiva

(3M Belibor + 7,13%)

Zbir redovne kamate iz dva meseca moratorijuma (5.920,18 RSD) ravnomerno raspoređen na preostali period otplate po isteku moratorijuma (62 anuiteta)

Reprezentativni primer za anuitetski dinarski kredit sa valutnom klauzulom za privredna društva

Reprezentativni primer za anuitetski dinarski kredit sa valutnom klauzulom za privredna društva

Iznos kredita

200.000 RSD

Rok otplate

24 meseca

Broj otplaćenih anuiteta

5

Preostali broj neotplaćenih anuiteta po isteku moratorijuma od dva meseca

19

Iznos mesečnog anuiteta pre primene moratorijuma

8.801,21 EUR

Kamata iz anuiteta 25.08.2020:

608,51 EUR

Kamata iz anuiteta 25.09.2020:

577,58 EUR

Iznos mesečnih obaveza nakon primene moratorijuma koji će dospevati od 25.10.2020. iz plana otplate koji je formiran uz produženje roka otplate za dva meseca uvećan za raspoređenu kamatu iz perioda moratorijuma

8.800,00 + 64,58* =
8.864,58 EUR

Nominalna kamatna stopa

4,55% promenljiva

(6M Euribor + 4,75%)

*Zbir redovne kamate iz dva meseca moratorijuma (1.186,09 EUR) i redovne kamate na glavnice dospele u periodu moratorijuma (40,93 EUR) ravnomerno su raspoređene na preostali period otplate po isteku moratorijuma (19 anuiteta)

Reprezentativni primer za kreditne kartice fizičkih lica

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA KREDITNE KARTICE U DINARIMA

 

Odbijena ponuda za moratorijum

Prihvaćen moratorijum

Limit kreditne kartice

200.000,00 RSD

200.000,00 RSD

Dug po kreditnoj kartici

100.000,00 RSD

100.000,00 RSD

Nominalna kamatna stopa

23%

23%

Mesečna članarina

200,00 RSD

200,00 RSD

Iznos obračunatih naknada*

800,00 RSD

800,00 RSD

Iznos obračunate redovne kamate*

7.099,00 RSD

7.567,00 RSD

Ukupni obračunati troškovi*

7.899,00 RSD

8.367,00 RSD

EKS*

23,70%

25,10%

*Posmatrani period u trajanju moratorijuma od dva meseca.

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja po računu fizičkog lica

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO RAČUNU

 

Odbijena ponuda za moratorijum

Prihvaćen moratorijum

Limit dozvoljenog prekoračenja

50.000,00 RSD

50.000,00 RSD

Nominalna kamatna stopa

24%

24%

Datum isticanja

31.12.2020.

31.12.2020.

Iznos obračunate  kamate pod uslovom da je  sve vreme trajanja moratorijuma korišćen maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja

919,34 RSD - avgust 2020.                         905,77 RSD - septembar 2020.

0,00 RSD - avgust 2020.
0,00 RSD - septembar 2020.
919,34 + 608,37* =
1.527,71 RSD - oktobar 2020.

* Kamata iz perioda moratorijuma ravnomerno raspoređena na preostali period otplate (3 meseca)

Za sve informacije na raspolaganju Vam je Info centar Banke, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 08 do 16 časova, pozivanjem broja telefona 011/333 6100.

Srdačno,
Direktna Banka. Za Vas.