Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Ostvarivanje zaštite prava i
interesa klijenta

Hvala Vam što koristite usluge Direktne Banke. Izuzetno cenimo Vaše mišljenje i sugestije jer tako najbolje unapređujemo svoje usluge. Za vas.


Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakonskih propisa, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na obaveze iz zaključenog ugovora, imate pravo da Banci uputite prigovor. Prigovor se podnosi u pisanoj formi:  1. na e-mail adresu: prigovori@direktnabanka.rs
  2. u bilo kojoj ekspozituri Banke
  3. slanjem prigovora poštom na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac,
    Info centar, Cara Dušana 58, 11000 Beograd

Vaše je pravo da prigovor podnesete u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili pravnog interesa, a mi smo u obavezi da Vam u pisanoj formi dostavimo jasan i razumljiv odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko se pojave razlozi na koje Banka ne može da utiče, a zbog kojih nismo u mogućnosti da Vam odgovor dostavimo u navedenom roku, rok za odgovor se može produžiti za još 15 dana, o čemu ćemo Vas i pisano obavestiti.

Ukoliko niste zadovoljni pruženim odgovorom, imate mogućnost da podnesete pritužbu – u pisanoj formi, u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora, odnosno od dana proteka roka za odgovor, Narodnoj banci Srbije – Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd, ili elektronskim putem na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs

Naravno, uvek možete i da nam se obratite direktno.