Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Dokumentarno poslovanje

Garancije

Po nalogu klijenata Direktna Banka izdaje bankarske garancije kojima kao garant preuzima na sebe neopozivu obavezu da će na zahtev trećeg lica, odnosno korisnika garancije, platiti utvrđeni iznos korisniku garancije ukoliko se ispune uslovi navedeni u samoj garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun Banka nastupa. Direktna Banka po nalogu svog klijenta izdaje sledeće vrste dinarskih i deviznih plativih i činidbenih garancija:

  • Garancija za obezbeđenje ponude - tenderska garancija
  • Garancija za obezbeđenje plaćanja
  • Garancija za obezbeđenje avansa
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
  • Carinske garancije
  • Okvir za garancije
  • Ostale garancije

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument obezbeđenja i plaćanja i najviše se koristi u međunarodnom platnom prometu. Izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvšiti plaćanje - negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta u skladu sa unapred predviđenim uslovima datih tekstom akreditiva. Akreditiv kao instrument plaćanja i obezbeđenja pruža sigurnost kako kupcu robe i usluga, tako i prodavcu.