Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Stambeni
 krediti
 Direktne
 Banke

Stambeni krediti Direktne Banke

Želimo da budete upadljivo srećniji u svom novom domu, zato smo za Vas kreirali stambeni kredit sa minimalnom procedurom i maksimalnom podrškom.

Naši stambeni krediti se odobravaju klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade na tekući račun u okviru Zlatnog paketa tekućeg računa Direktne Banke.

Namena kredita može da bude kupovina nepokretnosti namenjena stanovanju, kao i refinansiranje stambenog kredita u otplati kod druge banke čija je namena bila kupovina stambenog prostora.

Važno je da znate da Vam je za refinansiranje kredita instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno da jednostavno promenite banku i kreditne obaveze izmirite kreditom banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Dalju komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate mi ćemo preuzeti na sebe.

Upoznajte se sa uslovima
Stambenog kredita Direktne Banke:

 • Valuta u kojoj se ugovara kredit: Dinarski kredit indeksiran u evrima
 • Kriterijum za indeksiranje: Kredit je indeksiran u evrima, mesečna rata se iskazuje u evrima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan odobrenja kredita. Uplata rate se usklađuje sa srednjim kursom NBS za evre koji važi na dan uplate;
 • Rok otplate: Maksimalno do 360 meseci
 • Datum dospeća: Korisnik kredita sam bira datum dospeća rate: 5. ili 20. u mesecu
 • Iznos kredita: Do visine kreditne sposobnosti
 • Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja: 3,70% + 6M EURIBOR
 • Naknada za odobravanje kredita: Bez naknade
 • Osiguranje kod NKOSK: Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).
 • Obezbeđenje kredita:
  • Hipoteka prvog reda na nepokretnost koja ne mora biti predmet kupovine
  • 3 menice, za nosioca kredita i solidarnog dužnika
  • Administrativna zabrana (izuzev kod preduzetnika i penzionera) za nosioca kredita i solidarnog dužnika
 • Učešće: minimalno 20%
 • Način otplate kredita: Putem trajnog naloga
 • Solidarni dužnik: Banka daje mogućnost uključivanja solidarnog dužnika
 • Osiguranje nepokretnosti: Banka snosi trošak osiguranja nepokretnosti za ceo period otplate kredita. Osiguranje je vinkulirano u korist Banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za Banku.
 • Prevremena otplata: Jednokratna naknada za prevremenu otplatu kredita u visini od:
  • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je period između prevremene otplate i roka redovne otplate kredita duži od jedne godine;
  • 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je period između prevremene otplate i roka redovne otplate kredita kraći od jedne godine;
  • Banka će naplatiti ovu naknadu pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 (dvanaest meseci) veći od 1.000.000 dinara.
Reprezentativni primer Stambenog kredita indeksiranog u evrima
sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom
Kupoprodajna cena nekretnine 62.500 EUR
Učešće min. 20% kupoprodajne vrednosti nekretnine 12.500 EUR
Iznos kredita 50.000 EUR
Period otplate 360 meseci
Mesečna rata 214,46 EUR
Nominalna kamatna stopa –godišnja* 3,18% (6M EURIBOR+3,7%) promenljiva
Naknada za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Menice (tri) 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja tekućeg računa 470 RSD
Overa založne izjave 14.400 RSD***
Izdavanje lista nepokretnosti 1.250 RSD***
Procena vrednosti nepokretnosti 11.800 RSD***
Taksa za upis hipoteke 22.340 RSD***
EKS** 3,25%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 77.638,17 EUR
Kriterijumi za indeksiranje kredita Pri odobravanju kredita indeksiranog u evrima, kao i pri otplati kredita, primenjuje se zvaničan srednji kurs

* Za obračun je korišćena vrednost 6M EURIBOR na dan 15. 6. 2021. godine koja iznosi -0,52%. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Nominalna kamatna stopa je određena kao promenljiva, kada se primenjuje se vrednost 6M EURIBORa i fiksni procentualni iznos, na godišnjem nivou, i to tako što se prilikom odobravanja kredita za obračun nominalne kamatne stope uzima vrednost 6M EURIBORA koja važi na dan finansiranja kredita.

Za kredite u otplati usklađivanje nominalne kamatne stope sa 6M EURIBOR-om vrši se polugodišnje na datume 05. 1. i 20. 1, 05. 7. i 20. 7. za naredno polugodište primenom vrednosti 6M EURIBOR-a, koja je važila na datume 20. 6. i 20. 12. tekuće godine. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

** Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 16. 7. 2021.godine.

*** Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Visina troškova je navedena u okvirnom iznosu, a u skladu sa trenutno dostupnim podacima Geodetskog zavoda, naknada javnih beležnika i dr.