Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Zahtev za ostvarivanje prava

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.87/18), od Direktne banke ad Kragujevac zahtevam:

(u kućici označiti zakonska prava koja želite da ostvarite)

Podaci/informacije na koje se zahtev odnosi:

(navesti što precizniji opis)

Razlog podnošenja zahteva (popuniti ukoliko je podnet zahtev za ispravku, dopunu, brisanje podataka ili ograničenje obrade):

(navesti što precizniji opis)

Željeni način dostave informacije/podataka:

Ime i prezime podnosioca zahteva i lica u čije ime se zahtev podnosi

JMBG

Adresa , e-mail, broj telefona

Banka je dužna da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Banka je dužna da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način.

Ako Banka ne postupi po Vašem zahtevu, dužna je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

Banka pruža informacije i postupa po zahtevima iz prethodnog stava ovog Obaveštenja bez naknade, osim za izradu dodatnih kopija.

Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Banka može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.

Banka može naplatiti troškove izdavanja dodatnih kopija, u skladu sa Tarifnikom Banke.